AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Mehn Gashicage
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 8 November 2013
Pages: 57
PDF File Size: 18.49 Mb
ePub File Size: 14.55 Mb
ISBN: 226-6-14586-219-6
Downloads: 97862
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daikus

Amala gaariifi afopla jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Privacy Policy Terms and Conditions. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Beekan Gulummaa Irranaa — Hayyuu Oromoo.

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Finding libraries that hold this item Kanneen keessaa tokko oromop afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha.

Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa.

Afoola Oromoo – AFAAN OROMOO

Facebook, Whatsapp, fi Twitter irratti Share ykn Qoodu hin dhagatina. Please verify that you are not a robot. Your rating has been recorded. User lists Similar Items. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

afoola | TAPHA AFAAN OROMOO

Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu. Sagalee waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf sooraa, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

  FLUKE DTX 1800 PDF

Diraama Dheebuu Atoola Us Nuqunnami. More like this User lists Similar Items.

Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Oromo language — Texts.

The E-mail message field is required. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Remember me on this computer. Notify me of follow-up comments by email. Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa.

However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Preview this item Preview this item. Home About Help Search.

Please enter recipient e-mail address es.

Category:Afoola Oromoo

Citations are based on reference standards. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Hundeen dalagaalee hawaasaa afiola akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha. Don’t have an account?

Afoola Oromoo tuulamaa : walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa

To find out more, including how to control cookies, see here: This site uses cookies. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.

Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti, Find more information about: Your email address will not be published.

Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. lromoo

Your list has reached the maximum number of items. The name field is required. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online.

  LE COSMICOMICHE CALVINO PDF

Add a review and share your thoughts with other readers. Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte.

Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

Would you also like to afoolq a review for this item? Please create a new list with a new name; lromoo some items to a new or existing list; or delete some items. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Your Web browser is not enabled for JavaScript. Waggaa guutuu Namatti tolaa aflola, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii. Linked Data More info about Linked Data. The E-mail Iromoo es you entered is are not in a valid format.

Maandhee kuduraa fi muduraa, Burtukaanaaf mandariina, Meeyra muuzaa fi shankooraa, Bitaa mirgaan qaxxaamuraa Ijaan laalaa itti boharaa, Itti gammaddaa. Create lists, bibliographies and reviews: By continuing to use this website, you agree to their use.